Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam có gì khác nhau?

Thưa luật sư, tôi được biết tôi có thể đăng ký bảo hộ thương hiệu của tôi ở Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và/hoặc Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vậy, theo luật sư, sự khác nhau khi đăng ký ở hai cơ quan này là gì?

Cục Bản Quyền tác giả Việt Nam và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam là hai Cơ quan Nhà nước khác nhau và có chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Cục Bản quyền tác giả là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa trong cả nước theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong số các chức năng của mình, Cục bản quyền tác giả có chức năng cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cũng như chức năng Giải quyết khiếu nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật. Do đó, Cục Bản quyền tác giả là Cơ quan thực hiện việc đăng ký bảo hộ các tác phẩm bản quyền tác giả và quyền liên quan.

Trong khi đó, Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý nhà nước và đảm bảo các hoạt động sự nghiệp chuyên ngành về sở hữu trí tuệ trên phạm vi cả nước.

Trong số các chức năng của mình, Cục SHTT có chức năng thực hiện việc đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp như Sáng chế, Giải pháp hữu ích, kiểu dáng Công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bố trí mạch tích hợp, chỉ dẫn địa lý … và quản lý Nhà nước về các đối tượng SHCN này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Do đó, nếu muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình, anh/chị nên tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT VN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *