Biểu phí đăng ký nhãn hiệu

 Lệ phí đăng ký nhãn hiệu là khoản phí mà người nộp đơn phải nộp khi yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ bảo hộ nhãn hiệu cho mình. Lệ phí sẽ phải đóng ngay tại thời điểm nộp đơn. Biểu phí đăng ký nhãn hiệu hiện nay được quy định trong thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016.

Cụ thể mức phí đăng ký nhãn hiệu được tính như sau:

STT Chi tiết Lệ phí (VND)
1 Lệ phí nộp đơn (gồm cả đơn tách, đơn chuyển đổi) 150.000
2 Phí công bố đơn 120.000
3 Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu) (Nếu có) 600.000
4 Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm) 550.000
  – Phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm) 120.000
5 Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm) 180.000
  – Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm) 30.000
6 Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
7 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
  – Lệ phí nộp thêm cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ tăng thêm 100.000
8 Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
9 Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ) 100.000
10 Phí sử dụng Văn bằng bảo hộ (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ cho 10 năm) (Nộp khi duy trì/gia hạn hiệu lực VBBH) 700.000

Mức phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam được tính như sau

Ví dụ: Nếu đơn có 1 nhóm và không quá 06 sản phẩm dịch vụ và nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì tổng chi phí như sau:

1. Giai đoạn nộp đơn:

   + Lệ phí nộp đơn: 150.000 VND

   + Phí công bố đơn: 120.000 VND

   + Phí thẩm định đơn: 550.000 VND

   + Phí tra cứu thông tin: 180.000 VND

   => Tổng: 1.000.000 VND

2. Giai đoạn cấp văn bằng

   + Phí đăng bạ: 120.000 VND

   + Phí cấp bằng: 120.000 VND

  + Phí công bố bằng: 120.000 VND

  => Tổng 360.000 VND

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *