Phân biệt quyền tác giả với quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả là hai khái niệm khác nhau nhưng dễ gây nhầm lẫn. Bài viết này sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn cũng như dễ dàng phân biệt về hai quyền này.

Để phân biệt quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả ta có những tiêu chí sau đây:

Thứ nhất, về khái niệm:

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. ( Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 )

Quyền  liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.(khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009)

Thứ hai, căn cứ xác lập

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Quyền liên quan đến quyền tác giả phát sinh từ thời điểm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả

Thứ ba, đối tượng bảo hộ

Quyền tác giả đối tượng bảo hộ là tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả đối tượng bào hộ là cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

Thứ tư, chủ thể

Trong quyền tác giả, chủ thể chính là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả. Quyền liên quan đến quyền tác giả thì chủ thể là người biểu diễn, nhà xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Thứ năm, điều kiện bảo hộ

Quyền tác giả được bảo hộ khi: tác phẩm tính nguyên gốc, hình thành dưới dạng vật chất nhất định, tác phẩm phải không thuộc đối tượng không được bảo hộ.

Quyền liên quan đến quyền tác giả để được bảo hộ phải là có tính nguyên gốc, có sáng tạo của chủ thể liên quan và không gây phương hại đến quyền tác giả.

Thứ sáu, thời hạn bảo hộ

Quyền nhân thân của tác giả được bỏa hộ vô thời hạn trừ quyền công bố tác phẩm. Còn quyền liên quan đến quyền tác giả chỉ có bảo hộ có thời hạn.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *